GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACYBELEID

VOOR DAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG.

Door deze website of een ander Recovery LAB-product of dienst (gezamenlijk de “Diensten”) te bezoeken of te gebruiken op elke computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (gezamenlijk “Apparaat”), betekent dit dat u hebt gelezen, begrijpt en akkoord gaat om te zijn gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Recovery LAB kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen, met ingang van het moment waarop zij op de services worden geplaatst. Als u de services blijft gebruiken, wordt u geacht in te stemmen met de herziene Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze services of deze website niet te gebruiken.

ALGEMEEN

PRIVACYBELEID

TERUGSTUURBELEID

PRODUCT GARANTIE

ALGEMEEN

AANMELDINGEN DOOR GEBRUIKERS EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD

Tijdens het gebruik van onze website of diensten heeft u de mogelijkheid om zich op onze site te registreren en/of gegevens, foto’s en informatie over uzelf en uw gebruik van onze producten te plaatsen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om opmerkingen en recensies in te dienen met betrekking tot de website, onze producten en/of onze Services. Bovendien zullen bepaalde activiteiten van de website, inclusief occasionele prijsvragen, promoties of verzoeken van gebruikers, de inzending en/of het uploaden van materiaal van gebruikers aanmoedigen en aanmoedigen. Alle gebruikerscontent die op onze website wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen, feedback, beoordelingen, notities, berichten, ideeën, suggesties, foto’s, afbeeldingen, gegevens (inclusief metagegevens die aan afbeeldingen zijn gekoppeld), reacties op wedstrijden, promoties of andere verzoeken om materialen en alle andere communicatie en inhoud die naar ons wordt verzonden of via onze Services (vanaf nu noemen we dat UGC), worden het eigendom van Recovery LAB na ontvangst en Recovery LAB is niet verplicht om dergelijke UGC aan een gebruiker te retourneren. Bovendien, door een UGC in te dienen door deze rechtstreeks naar onze website te uploaden (“Geüploade UGC”), verleent u hierbij Recovery LAB een eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, royaltyvrij recht en licentie voor gebruik, kopiëren, weergeven, licentie , in sublicentie geven, aanpassen, distribueren, publiekelijk uitvoeren, publiceren, verzenden, wijzigen, bewerken, vertalen en anderszins exploiteren van dergelijke geüploade UGC in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld zonder verdere kennisgeving aan u of toestemming van u. U doet hierbij afstand van enige vordering op Recovery LAB wegens vermeende of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, andere eigendomsrechten, rechten op privacy of publiciteit, morele rechten of rechten van attributie in verband met dergelijke UGC, en u geeft uitdrukkelijk alle claims met betrekking tot het voorgaande. U stemt ermee in alleen UGC in te dienen die voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

Door informatie of inhoud te plaatsen, te uploaden of mee te delen aan Recovery LAB, erkent u uitdrukkelijk dat uw UGC niet vertrouwelijk of beschermd is en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om bovenstaande licentierechten te verlenen.

SUBSIDIABILITEIT EN REGISTRATIE

Om UGC te kunnen plaatsen, moet je je mogelijk registreren voor een account. U stemt ermee in om correcte en actuele informatie over uzelf te verstrekken in alle registratieformulieren op de Services. Deze services zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers die dertien (13) jaar of ouder zijn en het is een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden voor iedereen jonger dan 13 jaar om zich te registreren voor en/of informatie te uploaden naar de Services. U verklaart en garandeert dat u 13 jaar of ouder bent. Uw account en UGC kunnen zonder waarschuwing worden verwijderd als u een verkeerde voorstelling van uw leeftijd geeft, ongeacht of deze ouder of jonger is.

POSTEN REGELS

U bent zelf verantwoordelijk voor uw UGC, uw interacties met andere gebruikers en uw activiteit op de Services. Voer geen actie uit of plaats niets dat Recovery LAB of haar gebruikers blootstelt aan welke schade of aansprakelijkheid dan ook.

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat u ervoor verantwoordelijk bent dat elke UGC die u plaatst de rechten van anderen, waaronder auteursrechten, octrooien, privacy, publiciteit, handelsgeheimen, handelsmerken of andere persoonlijke of eigendomsrechten, niet schendt of overtreedt.

RECHTEN

U stemt ermee in om UGC niet in te dienen, tenzij u de eigenaar bent of schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar om dergelijke UGC te plaatsen.

Stel uzelf, uw leeftijd of uw band met een persoon of entiteit niet verkeerd voor. Plaats geen materiaal op de website dat aan u is bekendgemaakt in vertrouwen of dat van nature vertrouwelijk is. Plaats geen materiaal op de website dat de privacy of veiligheid van anderen schaadt, inclusief uzelf. Voorkom een ​​persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot sporters of Recovery LAB-medewerkers.

Alle beoordelingen of inhoud die door gebruikers op elke pagina van de website worden ingediend en waar u materiaal kunt plaatsen, worden verstrekt voor uw privé- en niet-commercieel gebruik en voor de uitwisseling van passende, eerlijke, wettige en relevante informatie, meningen en opmerkingen. Het gebruik van de Services dat niet overeenkomt met de vermelde doeleinden is ten strengste verboden.

Plaats geen UGC of een link naar andere inhoud die beledigend is; bedrieglijk; lasterlijk; false; frauduleuze; intimiderend; schadelijk; hatelijk; onwettig; onnauwkeurig; onfatsoenlijk; inflammatoire; inbreuk; beledigend; intimiderend; inbreuk maken op privacy, publiciteit, intellectuele eigendom, eigendomsrechten of contractuele rechten; lasterlijk; kwaadaardig; misleidend; obsceen; aanstootgevend in een seksuele, raciale, culturele, etnische of andere context; pornografisch; seksueel expliciet; bedreigend; gewelddadig; vulgair; de veiligheid van anderen schaden of bedreigen; of dat anderszins aanstootgevend is (“aanstootgevende inhoud”). Plaats geen links op de website waar deze links gebruikers naar onwettig materiaal of materiaal leiden dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

U erkent en stemt ermee in dat Recovery LAB naar eigen goeddunken kan bepalen wat een vorm van aanstootgevende inhoud is.

Verzamel, gebruik of post niet op de Services de persoonlijke informatie van iemand anders zonder hun toestemming of voor illegale doeleinden. Verzamel geen persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Services. Gebruik geen geautomatiseerde scripts om informatie te verzamelen van of anderszins te interageren met de Services.

“Stalken”, intimideren, misbruiken, schaden of lastigvallen van een andere gebruiker van onze Diensten of deze website. Plaats geen UGC, onderneem geen actie of gebruik de Services niet op een manier die in strijd is met de wet, die aansprakelijkheid creëert of illegale activiteiten bevordert.

U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen om de functionaliteit van onze website of de Services te verstoren, te verstoren, te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te beperken. Plaats geen UGC die softwarevirussen, programma’s of andere computercode bevat. De beveiligingstechnologie of software van Services mag niet worden omzeild of gewijzigd.

DE INHOUD WORDT WEERGEGEVEN

Recovery LAB prescreent alle UGC. Recovery LAB garandeert echter niet dat de Services vrij zijn van UGC die onnauwkeurig, misleidend, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, onwettig of anderszins aanstootgevend zijn. Recovery LAB behoudt zich het recht voor om welke UGC dan ook te bewerken, verwijderen of weigeren om welke reden dan ook, inclusief opmerkingen die, naar eigen goeddunken van Recovery LAB, niet constructief en relevant zijn.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendom op onze website en aangeboden via onze Diensten, is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere wetten en is eigendom van Recovery LAB of haar licentiegevers. Tenzij anders aangegeven op onze website, zijn alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen (bijvoorbeeld de naam Recovery LAB en het ontwerp) uitsluitend eigendom van Recovery LAB. Alle inhoud op deze website en beschikbaar via onze Diensten, inclusief maar niet beperkt tot tekst, scripts, software, code, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, video’s, interactieve functies en alle andere inhoud (“Inhoud”) is beschermd als een collectief werk onder de auteursrechtwetgeving van de Nederland, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomswetten en is het eigendom van Recovery LAB. Alle rechten voorbehouden. U mag de inhoud alleen gebruiken zoals expliciet uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

KENNISGEVING VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Als u van mening bent dat uw bedrijfseigen werk is gebruikt of gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt en een dergelijke inbreuk zich op deze website voordoet, dient u Recovery LAB hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (“Kennisgeving”). Een dergelijke kennisgeving dient alleen te worden verstrekt als u van mening bent dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt en een dergelijke inbreuk zich op onze website voordoet. Uw Kennisgeving van schending van het auteursrecht moet de volgende informatie bevatten die vereist is door de Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;

2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreuk en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;

5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en

6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

Stuur uw bericht naar:

Recovery LAB, Rendementsweg 20B-5, 3641SL, Mijdrecht of via e-mail: info@recoverylab.nl

LINKS

Deze website bevat links naar andere websites die uitsluitend worden aangeboden voor het gemak van gebruikers en niet als goedkeuring door Recovery LAB van producten, diensten of andere websites van derden. Recovery LAB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites. Recovery LAB geeft geen garantie voor andere websites of de inhoud of materialen op dergelijke websites. Als u besluit andere websites te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

PRODUCT BESTELLINGEN

Alle bestellingen geplaatst via de Services zijn onderhevig aan acceptatie door Recovery LAB. Dit betekent dat Recovery LAB kan weigeren om een ​​bestelling te accepteren of deze kan annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor een bestelling die later is geannuleerd, geeft Recovery LAB u een teruggave.

WEBSITE GEBRUIK BEPERKINGEN

U mag de Inhoud van onze website alleen gebruiken voor uw eigen niet-commerciële gebruik in verband met onze Diensten, of om Recovery LAB-producten te bestellen of kopen. U stemt ermee in om geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materialen gedownload of afgedrukt via onze website of via onze Services. U gaat ermee akkoord geen Intellectuele Eigendom of Inhoud die op de website verschijnt of beschikbaar wordt gesteld via onze Diensten, inclusief UGC, te wijzigen, kopiëren, vertalen, uitzenden, uitvoeren, weergeven, distribueren, framen, herpubliceren, reproduceren, downloaden, plaatsen, verzenden of verkopen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recovery LAB. U stemt ermee in geen gebruik te maken van data mining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie van intellectuele eigendomsrechten aan u.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie van intellectuele eigendomsrechten aan u.

AANKONDIGING VAN FYSISCHE ACTIVITEIT

De Services en inhoud op onze website kunnen functies bevatten die fysieke activiteit bevorderen. Overweeg de risico’s en raadpleeg uw arts voordat u aan lichaamsbeweging doet. Recovery LAB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwondingen of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van uw gebruik van onze website of de inhoud die beschikbaar is op onze website of via de Services, noch uw gebruik van, of onvermogen om de functies van de Services te gebruiken, onze producten en/of onze Diensten.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Recovery LAB Industries, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schade en kosten, inclusief maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of verband houdend met uw UGC, uw gebruik van Content, uw gebruik van de Services en onze producten, uw gedrag in verband met de Services of met andere gebruikers van onze Services en deze website, of enige overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, enige wet of de rechten van een derde partij.

PRIVACY

Het verzamelen en gebruiken van informatie via onze website of deze Services wordt verder beschreven in ons Privacybeleid, dat door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen.

GEBRUIKERSINTERACTIE DISCLAIMER

Recovery LAB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van enige interactie met andere Services-gebruikers, personen die u via de Services ontmoet of personen die u vinden vanwege informatie die is gepost op, door of via de Services. U stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen in alle interacties met andere gebruikers van de Services. Recovery LAB is niet verplicht betrokken te raken bij enig gebruikersgeschil, maar kan dit naar eigen goeddunken doen.

GARANTIEVERKLARING

RECOVERY LAB IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR OM HET EVEN WELKE UGC OF ANDERE INHOUD DIE OP ONZE WEBSITE WORDT GEPLAATST OF BESCHIKBAAR IS VIA ONZE DIENSTEN OF VOOR ENIGE AANVRAGENDE, ONRECHTMATIGE OF ONZICHTBARE INHOUD DIE U KAN KOMEN OP OF VIA DE DIENSTEN. DE DIENSTEN, UGC, CONTENT EN DE MATERIALEN EN PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE WEBSITE EN ONZE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” EN ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, RECOVERY LAB ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. RECOVERY LAB KAN GEEN ENKELE SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ONZE PRODUCTEN OF DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE GARANDEREN EN NIET BELOVEN. RECOVERY LAB GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF ONZE SERVICES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DEZE WEBSITE EN DE SERVICES OF DE SERVER DIE DE WEBSITE EN DE SERVICES BESCHIKBAAR VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERS SCHADELIJK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEEFT RECOVERY LAB GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE UGC OF INHOUD BESCHIKBAAR via onze website of onze diensten in WAT BETREFT JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, geschiktheid, bruikbaarheid, of betrouwbaar zijn. U GAAT AKKOORD DAT U zelf verantwoordelijk bent voor uw gebruik en de schade aan een apparaat dat wordt gebruikt op deze website en/of onze diensten, met VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE. RECOVERY LAB BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM HET EVEN WELKE EN ALLE INHOUD EN ANDERE PUNTEN DIE IN DE DIENSTEN WORDEN GEBRUIKT OF IN DE DIENSTEN WORDEN GEWEND, OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING TE WIJZIGEN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

RECOVERY LAB IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, speciale, incidentele, indirecte schade of gevolgschade, INCLUSIEF VOOR ENIGE WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, die voortvloeien uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken, moet deze Dienst of de prestaties van de producten gekocht via DEZE WEBSITE OF DEZE servces of het gedrag van andere gebruikers van deze website of onze diensten (online of offline) of het bezoeken van een RECOVERY LAB GEVAL OF ENIGE UGC, ZELFS ALS RECOVERY LAB IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U AANVAARDT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. UW ENIGE REMEDIE TEGEN RECOVERY LAB VOOR HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM OF ENIGE INHOUD IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. DAARBIJ, INDIEN RECOVERY LAB AAN U AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS MET UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ONZE DIENSTEN, DAN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RECOVERY LAB NIET MEER DAN € 100,00. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING.

DIVERSEN

U stemt ermee in dat de Services worden beschouwd als een passieve website uitsluitend gevestigd in Amsterdam, NL, die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Recovery LAB in andere jurisdicties dan Nederland. U stemt ermee in dat de Services, Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en elk geschil tussen u en Recovery LAB in alle opzichten wordt beheerst door de Nederlandse wet, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen, en niet door het VN-Verdrag van 1980 betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen. Behalve waar verboden, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Services (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Recovery LAB-producten) afzonderlijk worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van groepsactie, en uitsluitend in de rechtbank van Amsterdam, NL. U stemt ermee in af te zien van alle verweren van het ontbreken van persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in rechtbank van Amsterdam, Nederland.

Elke reden voor actie of claim die u mogelijk hebt met betrekking tot de Services (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van Recovery LAB-producten) moet worden aangevat binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Door gebruik te maken van de Services gaat u ermee akkoord bepaalde elektronische communicatie van Recovery LAB te ontvangen. U gaat ermee akkoord dat elke kennisgeving, overeenkomst, openbaarmaking of andere communicatie die Recovery LAB u elektronisch toestuurt, voldoet aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Het nalaten van Recovery LAB om een ​​strikte uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen enige van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Recovery LAB kan zijn rechten en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan een partij overdragen zonder kennisgeving aan u.

SCHEIDBAARHEID

Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden afdwingbaar. Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan is die bepaling te beschouwen als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden en blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

BEËINDIGING

Recovery LAB behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken om uw UGC te verwijderen en uw gebruik van de gehele of een deel van de Service om welke reden dan ook te beperken, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders. Recovery LAB behoudt zich ook het recht voor om gebruikers te blokkeren voor bepaalde IP-adressen of apparaatnummers en om toegang tot de Service te voorkomen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat sommige van uw UGC, zoals die welke buiten uw profiel, in activiteitenfeeds, in andere delen van de Service of op andere platforms (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, Google, enz.) worden weergegeven, doorgaan naar verschijnen op de Service of op andere platforms, zelfs nadat uw UGC is verwijderd of uw account is beëindigd. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht, zelfs nadat uw UGC is verwijderd. De Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Intellectuele Eigendom, Vrijwaring, User Interaction Disclaimer, Garantiedisclaimer, Beperking van aansprakelijkheid, Diversen, Severability en voorwaarden die door hun aard kunnen blijven bestaan ​​na beëindiging, blijven van kracht na beëindiging. Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard, is de rest van deze Voorwaarden

PRIVACYBELEID

NORMAAL DIGITAAL PRIVACYBELEID

Laatste update: 01 dec 2020

Dit Recovery LAB Privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft hoe we informatie verzamelen en gebruiken. Door deze website of een ander Recovery LAB-product of -service op elke computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (gezamenlijk “Apparaat”) te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Recovery LAB kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen vanaf het moment van publicatie. Door uw gebruik van onze producten en diensten blijft u akkoord met dit Privacybeleid en eventuele updates. Dit privacybeleid is opgenomen in en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden.

WAT JE GEEFT

We verzamelen informatie die u ons geeft of geeft ons toegang. Informatie kan bestaan ​​uit, maar is niet beperkt tot, uw naam, afbeelding, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres en fysiek adres, telefoonnummer, geslacht, contactlijsten, sociale media-informatie en -profiel, locatiegegevens (GPS), informatie over activiteiten en prestaties, en indien nodig, creditcardinformatie.

Bepaalde soorten informatie die u ons geeft, worden beschouwd als “openbare informatie”. Dit kan uw naam, de sport die u speelt, uw locatie en een afbeelding die u kan identificeren omvatten. Wanneer we de term ‘openbare informatie’ gebruiken, bedoelen we de informatie die u wilt geven en die altijd openbaar beschikbaar is. De keuze om deze openbare informatie te plaatsen, is precies hoe het klinkt: iedereen, ook mensen die geen UGC hebben gepost, kunnen het zien.

WAT WE VERZAMELEN VAN U

We kunnen automatisch informatie verzamelen over uw interactie met en gebruik van onze producten en diensten. Informatie die we kunnen verzamelen omvat, maar is niet beperkt tot, uw apparaat-ID en hardware-informatie, IP-adres, browsertype en -taal, cookie-informatie, systeemtype, of u inschakelingssoftware toegang hebt tot bepaalde functies, toegangstijden, verwijzende website-URL’s, informatie over uw aankopen en andere informatie over uw interacties met ons.

WAT WE VERZAMELEN VAN ANDERE RECOVERY LAB-INTERACTIES EN DERDE PARTIJEN

We kunnen informatie die u ons geeft, combineren met andere informatie uit bronnen, transacties en communicatie van Recovery LAB. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, informatie van Recovery LAB online transacties, herstelcentra, direct mail, catalogi, evenementen, producten en applicaties, of andere Recovery LAB-interacties. We kunnen die informatie ook combineren met gegevens die openbaar beschikbaar zijn en gegevens van derden.

PRIVACY VAN KINDEREN

We verzamelen of vragen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

We kunnen uw gegevens gebruiken om het volgende te doen:

• Verbeter, personaliseer en personaliseer uw Recovery LAB-ervaringen en -communicatie

• Bedien, lever, verbeter en onderhoud Recovery LAB’s producten en diensten, inclusief het analyseren van gebruikersgedrag en trends

• Mailen van administratieve berichten en andere informatie over Recovery LAB

• Communiceer met u over uw aankoop, accountinformatie of klantenservice

• Communiceer met u over onze producten, diensten en evenementen en voor andere promotionele doeleinden

• Beheer wedstrijden, promoties, evenementen, enquêtes of andere functies

• Geef relevante marketing aan u weer

• Trackcoupon-aankopen volgen en feedback geven aan Recovery LAB-partners die namens ons coupons delen

• Dienstverleners

We kunnen uw informatie overdragen aan leveranciers van Recovery LAB-services om ons bedrijf te runnen. Ze kunnen omgaan met creditcardverwerking, verzending, gegevensbeheer, e-maildistributie, marktonderzoek, informatieanalyse en promotiemanagement.

WET OF OM RECHTEN TE BESCHERMEN

We kunnen informatie onthullen in de volgende scenario’s: op verzoek van de overheid; in reactie op een gerechtelijk bevel; indien vereist door de wet; om ons beleid te handhaven; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze of anderen te beschermen. We kunnen informatie delen om illegaal gebruik van Recovery LAB-producten en -services of schendingen van de gebruiksvoorwaarden te voorkomen, om ons te beschermen tegen fraude of om ons te verdedigen tegen claims van derden.

ZAKELIJKE TRANSFERS

Uw informatie kan worden overgedragen aan een derde partij als onderdeel van onze bedrijfsmiddelen bij een verkoop van een deel of van alle onderdelen van Recovery LAB. Als dit gebeurt, wordt dit gemeld door een bericht op de website te plaatsen en wordt u per e-mail of per post op het door u opgegeven adres op de hoogte gesteld. U krijgt de mogelijkheid om te weigeren dat uw informatie op dat moment door een acquirer wordt bewaard.

BESCHERMENDE INFORMATIE; GEEN GARANTIE

We gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen, waaronder coderings- en verificatiehulpprogramma’s die standaard zijn in onze branche, om uw informatie te helpen beschermen. Bestellingen worden geplaatst op beveiligde servers. Alle inkoopinformatie die u levert, wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) -technologie en vervolgens opgeslagen in een beveiligde database. Net als andere bedrijven kan Recovery LAB echter niet 100% de veiligheid of vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt garanderen.

TRACKING VAN DERDE PARTIJEN

We werken ook samen met andere bedrijven die trackingtechnologieën gebruiken om namens ons advertenties op internet weer te geven. Deze bedrijven kunnen informatie verzamelen over uw interactie met ons, inclusief reclame. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor deze trackingtechnologieën van derden, u onze advertenties nog steeds op andere websites kunt zien, maar dat de advertenties niet worden aangepast met behulp van trackingtechnologieën van derden die aan onze website zijn gekoppeld.

COUPONCODES

Als u een couponcode gebruikt om korting op uw aankoop te krijgen, deelt Recovery LAB mogelijk basisinformatie over uw aankoop met de eigenaar van die kortingsboncode. De eigenaar van de code is de oorspronkelijke partij aan wie Recovery LAB de code heeft verstrekt. Gedeelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, de datum van uw aankoop, de apparatuur die u hebt gekocht en de verkoopprijs van de aankoop. Door een kortingsboncode te gebruiken op de Recovery LAB-site gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt gedeeld met de eigenaar van de kortingscode.

COMMUNICATIE / UNSUBSCRIBE / OPT-OUT

Recovery LAB stuurt u mogelijk servicegerelateerde berichten. Als je je wilt afmelden en geen berichten meer wilt ontvangen, volg je de instructies in de e-mail, sms, melding of ander berichttype. Als u zich vanwege abonneringsschema’s hebt afgemeld voor Recovery LAB-communicatie, ontvangt u mogelijk communicatie die al in productie is. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen via info@RecoveryLAB.nl  om uw informatie en contactgegevens uit onze database te verwijderen en/of om informatie over u te wijzigen.

INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Deze site is gericht op Nederland, België en de rest van Europa, op inwoners van Nederland, België en de rest van Europa en gebruikers in Nederland, België en de rest van Europa. Onze digitale activiteiten worden uitgevoerd in Nederland. Ongeacht waar u woont, als u publiceert op onze site en/of registreert als een gebruiker, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen in de Nederland, en Recovery LAB toestemming geven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en verzamelen overeenkomstig dit privacybeleid.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw gebruik van onze producten en diensten en alle geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden. Ga naar onze Gebruiksvoorwaarden, waarin andere voorwaarden voor het gebruik van onze website, de inhoud en onze Services worden uiteengezet.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het nummer +31 6 55106767, via e-mail op info@RecoveryLAB.nl  of door ons te schrijven op Recovery LAB, Rendementsweg 20B-5, 3641SL, Mijdrecht

TERUGSTUURBELEID

30-DAGEN GELD TERUG GARANTIE – RETOUR EN UITWISSELING BELEIDIn het onwaarschijnlijke geval dat u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze binnen dertig (30) dagen na de leveringsdatum retourneren. Als u de verkeerde maatbijlagen koopt, kunnen deze worden geruild binnen dertig (30) dagen na de leveringsdatum. Alle retouren en uitwisselingen zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.1) Retouren en uitwisselingen moeten een Return Merchandise Authorization (RMA) -nummer hebben. Vraag een RMA-nummer aan door contact met ons op te nemen op via e-mail op info@RecoveryLAB.nl. Geretourneerde artikelen zonder een RMA-nummer komen niet in aanmerking voor een tegoed in uw account.

2) Retouren moeten binnen 30 dagen na de leveringsdatum worden verzonden; uitwisselingen moeten binnen 30 dagen na de leveringsdatum worden verzonden.

3) Producten en verpakkingen moeten in nieuwe en onbeschadigde staat worden geretourneerd. Producten die tekenen van slijtage vertonen of op de een of andere manier worden vervuild, worden als “onaanvaardbaar” beschouwd en u wordt hiervan op de hoogte gebracht. Onaanvaardbare retourneringen en/ofuitwisselingen kunnen naar u worden verzonden na betaling van een inspectie/verzendkosten.

4) Geretourneerde artikelen worden onderworpen aan een restocking-prijs van 7,5%. Een geretourneerd artikel is een artikel dat wordt teruggestuurd voor tegoed dat moet worden toegepast op uw creditcard.

5) Als u de levering van uw bestelling om welke reden dan ook weigert, krijgt u de kosten van uw bestelling terug, verminderd met verzendkosten.

6) Alle gedeeltelijke of volledige restituties worden geboekt op de creditcard die is gebruikt voor de aankoop.

7) Recovery LAB is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde items tijdens verzending.

RETOURZENDING ROUTEBESCHRIJVING

Stap 1: Neem contact met ons op via nummer +31 6 55106767, via e-mail op info@RecoveryLAB.nl om een ​​Return Merchandise Authorization (RMA) -nummer te verkrijgen.

Stap 2: Plaats artikel (en) met de originele verpakking en alle originele verzenddocumentatie in de verzenddoos. Zorg ervoor dat u uw naam, contactgegevens, reden van retournering/ruil en RMA-nummer in de zending vermeldt zodat we uw retour/ruil correct kunnen verwerken.

Stap 3: Zorg ervoor dat uw naam, adres en RMA-nummer ook aan de buitenkant van de verzenddoos staan ​​en verzenden naar Recovery LAB, Rendementsweg 20B-5, 3641 SL, Mijdrecht.

Stap 4: Verzenden via PostNL. Zorg ervoor dat u de bevestiging van de levering en een volledige verzekering neemt. Recovery LAB is niet verantwoordelijk voor items die verloren of beschadigd zijn tijdens verzending.

PRODUCT GARANTIE

RECOVERY LAB CONTROL UNIT BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE JAAR

LAARZEN VAN RECOVERY LAB EN ANDERE ACCESSOIRES BEPERKEN DE GARANTIE VAN TWEE JAAR

De Recovery LAB-regeleenheid heeft een garantie van Recovery LAB, een onderneming uit Amsterdam (“Recovery LAB”), tegen fabricagefouten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum van Recovery LAB. In het geval dat een dergelijk defect optreedt tijdens de garantieperiode, zal Recovery LAB, naar eigen keuze, (a) het defect corrigeren door reparatie of vervanging van het toepasselijke onderdeel of onderdeel dat defect raakt als gevolg van een dergelijk defect, zonder kosten voor onderdelen en arbeid; of (b) het apparaat vervangen door een van hetzelfde of dan het huidige ontwerp.

De Recovery LAB-laarzen en andere accessoires bevatten de schoen (en), netsnoer/voeding en luchtslangen. Recovery LAB-laarzen en andere accessoires worden door Recovery LAB gegarandeerd tegen fabricagefouten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum van Recovery LAB. In het geval dat een dergelijk defect optreedt tijdens de garantieperiode, zal Recovery LAB, naar eigen keuze, (a) het defect corrigeren door reparatie of vervanging van het toepasselijke onderdeel of onderdeel dat defect raakt als gevolg van een dergelijk defect, zonder kosten voor onderdelen en arbeid; of (b) het apparaat vervangen door een van hetzelfde of dan het huidige ontwerp.

De voorgaande garanties hebben geen betrekking op normale slijtage of cosmetische schade en zijn ongeldig als het apparaat en/ofde koffer (s) of sleeve (s) (samen het “product”) niet worden gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding. , op andere wijze verkeerd worden gebruikt of op enigerlei wijze worden gewijzigd en/ofworden gerepareerd of gewijzigd door iemand anders dan een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van Recovery LAB. Deze garanties sluiten transport-, verzend- of verzekeringskosten uitdrukkelijk uit, of defecten, schade of fouten als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, ongepast of abnormaal gebruik of verwaarlozing.

BEHALVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD, BIEDT RECOVERY LAB GEEN EXPLICIETE GARANTIES OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF DIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ZIJN BEPERKT IN DUUR ZOALS HIERBOVEN VERMELD. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, IS RECOVERY LAB NIET AANSPRAKELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HAAR KLANT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, MET BETREKKING TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES OF SCHADE DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTMATIG DOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN HET PRODUCT IS VEROORZAAKT OF VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK , ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF ENIGE INBREUK OP DEZE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN ONGEMAAKTHEID, VERLIES VAN TIJD, EIGENDOM OF INKOMEN, OF ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK.

Alle vervangen onderdelen en producten worden het eigendom van Recovery LAB. Nieuwe of gereviseerde onderdelen en producten kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van de garantieservice. Gerepareerde of vervangen onderdelen en producten zijn alleen gegarandeerd voor de rest van de originele garantieperiode. Na de vervaldatum van de toepasselijke garantieperiode worden reparaties of vervanging van onderdelen en producten in rekening gebracht.